Belangenbehartiging: Wind op Zee

Energietransitie in relatie tot visserij

Er ligt een nationale energie-opgave voor Nederland, waarbij windenergie op dit moment als een onmisbare energiebron wordt gezien. Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt het onwenselijk geacht om de grote hoeveelheid benodigde windmolens op land te bouwen. Het aangedragen alternatief is dat de benodigde windmolens op de Noordzee worden gebouwd.

Naast het verlies van visgronden, ecologische effecten en de verplaatsing/intensivering van visserijdruk, zullen de visserijondernemers een grotere afstand af moeten leggen om bij de visbestekken te komen wanneer er geen bruikbare corridors komen in de windparken. Dit kost veel meer brandstof en vistijd, tot op het punt waarop het niet meer rendabel is om op de oude bestekken te vissen. Ook neemt de veiligheid op zee af, omdat het steeds drukker wordt en een windpark wijkt niet. Er kunnen zo gebieden zijn waar in principe wel gevist mag worden, maar waar het zo onveilig of onwenselijk is dat er niet gevist kan worden: valse ruimte. Er gaat dan visgebied verloren dankzij wind, zonder dat er windmolens staan.

Er moet dus niet alleen rekening gehouden worden met compensatie en mitigatie voor de zones waar de parken komen, maar ook voor gebieden die de facto onbereikbaar zijn geworden.

  • De ruimtelijke claim van de windenergiesector is onvermijdelijk en een gegeven. VisNed is van mening dat ook de visserijbelangen in de discussie hierover meegenomen moeten worden. Er moet innovatief worden samengewerkt aan acceptabele alternatieven voor de visserij, bij verlies van visgronden.
  • We zullen toe moeten werken naar een visserij die naar aard en omvang past bij de nieuwe Noordzee. Dit is niet een opgave van de sector alleen, maar onderdeel van de maatschappelijke kosten voor de Energietransitie. 
  • VisNed is van mening dat ook grotere vissersschepen door windmolenparken heen moeten kunnen varen.

VisNed is betrokken bij diverse overlegtafels over wind op zee en de uitwerking ervan, zowel namens haar eigen leden, als namens de gezamenlijke visserijorganisaties die zij faciliteert in het OFL proces om te komen tot een Noordzeeakkoord.

Proces om te komen tot een Noordzeeakkoord (OFL) Sluiten

In 2019 heeft Minister van Nieuwenhuizen aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een opdracht gegeven om te komen tot een Noordzeeakkoord, een akkoord over ruimtegebruik op zee. Diverse stakeholders op de Noordzee zijn betrokken, waaronder de olie- en gas industrie, de windsector, natuurorganisaties en de visserij. Zij spreken elkaar onder voorzitterschap van Jacques Wallage

De visserijorganisaties PO Delta Zuid, PO Texel, PO Urk, PO West, PO Wieringen, PO Nederlandse Vissersbond, PO Redersvereniging voor de Zeevisserij, Garnalenvissersbond, NetVISwerk, Hulp in Nood en Ons Belang werken samen in dit traject en hebben gezamelijk twee documenten ingediend, het visiedocument en een verdiepingsdocument, waarin hun standpunten en visie uiteengezet is. 

Recent nieuws ruimtelijke ordening