Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

PO-maatregelen:

PO-maatregelen:

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen geno- men om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam moge- lijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaal- overzicht:

Lees verder

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

Afgelopen maandag, 12 februari, vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren - Noordzee. Dit jaar werden de wensen vanuit de Nederlandse kottersector gedomineerd door de vraag naar rog op de Noordzee en vangst-mogelijkheden in Het Kanaal ten behoeve van de groeiende vloot fly-shooters. Ondanks dat het niet gemakkelijk is "vraag" en "aanbod" goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Lees verder

NVWA gaat streng controleren op elektronische visvangstregistratie en Blackbox garnalenvisserij

NVWA gaat streng controleren op elektronische visvangstregistratie en Blackbox garnalenvisserij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gemeld dat de komende tijd schippers van vissersvaartuigen streng gecontroleerd worden op de elektronische vangstregistratie via het E-logboek en het zogenoemde E-lite-logboek. Met ingang van 1 januari 2018 is het gebruik van E-lite en E-logboek wettelijk verplicht. Omdat de meldingen via deze elektronische logboeken zeer belangrijk zijn voor een goede visvangstregistratie, gaat de NVWA bij overtredingen direct handhavend optreden.

Lees verder

Urker vissers maken kennis met RI&E

Urker vissers maken kennis met RI&E

Het moment dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor de kottervisserij online en beschikbaar komt nadert. Daarom is de stand van zaken voorgelegd aan een klankbordgroep van VisNed- en NVB leden om de laatste puntje op de 'i' te zetten.

Lees verder

Implementatie van VN

Implementatie van VN "Work in Fishing Verdrag"

Wat betekent de verdere uitrol van het 'Work in Fishing' verdrag? Nog niet zo heel veel, maar vissers die vaak in Franse wateren komen, moeten goed opletten.

Lees verder

Elke 24 uur een NLFAR bericht!

Elke 24 uur een NLFAR bericht!

Er is onduidelijkheid over de verplichting tot het elke 24 uur insturen van een NLFAR bericht.

Lees verder

Nog een keer de aanlandplicht 2018

Nog een keer de aanlandplicht 2018

In de eerste VisNed-nieuwsbrief van dit jaar hebben wij geschreven over de uitbreiding van de aanlandplicht in 2018. Zo mogen bijvoorbeeld boomkor- en pulsvissers ondermaatse kabeljauw en wijting niet meer teruggooien. Hieronder nog een keer kort en bondig het overzicht per vistuig en maaswijdte. Verder blijft registratie van groot belang. Daarom is deze informatie ook nog een keer extra opgenomen.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Wegens de kuitzieke periode heeft het comité besloten de aanvoer van schol op 80% van de basishoeveelheid vast te stellen.

Lees verder

Totaal aanvoerverbod zeebaars is van kracht

Totaal aanvoerverbod zeebaars is van kracht

Zoals eerder bekend is gemaakt zijn de regels rond het beheer en de aanvoer van zeebaars met ingang van dit jaar opnieuw aangescherpt met nu zelfs een totaal aanvoerverbod in de maanden februari en maart.

Lees verder

Vragen over meldingsplicht in Denemarken

Er lijkt enige onduidelijkheid te bestaan over een vorig jaar ingevoerde nieuwe regel bij aanlanding in een Deense haven. Hierover heeft VisNed de leden in de nieuwsbrief van 28 april jl. geïnformeerd. Om verwarring te voorkomen laten wij het destijds gepubliceerde bericht, voor wat betreft de informatie over Denemarken, hieronder nogmaals volgen:

Lees verder

PO-maatregelen 2018

PO-maatregelen 2018

De in de CVO (Coöperatieve Visserijorganisatie) samenwerkende Producentenorganisatie heeft voor een aantal vissoorten in het kader van de PAP-regelingen aanvullende maatregelen afgekondigd. Deze luiden als volgt:

Lees verder

PO-maatregelen:

PO-maatregelen:

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Benutting visquota 2017

Benutting visquota 2017

Hieronder het voorlopige benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste quota per 31 december 2017. Maar dit is nog niet het definitieve overzicht. Er moeten nog een aantal vangsten en ruilen verwerkt worden.

Lees verder

'Verplichte' Zone melding in Franse Wateren

'Verplichte' Zone melding in Franse Wateren

Bij een aantal kanaalvissers hebben Franse controleurs aangegeven dat ze na een vertrekbericht uit de haven (DEP) ook een melding willen ontvangen dat het schip een Effort Zone invaart (COE). Voorheen hoefde dit alleen te gebeuren als op zee een Zone gepasseerd werd omdat je bij vertrek uit een haven altijd een Effort Zone binnenvaart. De Franse inspectie stelt zich echter zeer formeel op en vraagt de vissers nu ook om een Zone-melding te doen bij het vertrek uit, en aankomst in, een haven. Dit lijkt echter vooralsnog geen EU verplichting te zijn.

Lees verder

Werkgroep ontwikkeling branche-RI&E op stoom

Werkgroep ontwikkeling branche-RI&E op stoom

Op donderdag 11 en vrijdag 12 januari was de werkgroep Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de Sectorraad Visserij te gast bij de Nederlandse Vissersbond in Emmeloord voor een werksessie om stappen te zetten in het realiseren van een branche-RI&E voor de kottervisserij. De werkgroep werkt aan verdere invulling van de online tool die beschikbaar moet komen voor kottereigenaren.

Lees verder

PAP-regeling schol aangepast

PAP-regeling schol aangepast

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Wegens de kuitzieke periode heeft het comité besloten de aanvoer van schol op 80% van de basishoeveelheid vast te stellen.

Lees verder

Maatregelen zeebaars nog ingrijpender!

Maatregelen zeebaars nog ingrijpender!

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Decemberraad hebben wij de leden al eerder op de hoogte gebracht van de aanscherping van de maatregelen voor de vangst en aanvoer van zeebaars. Uit het recent uitgekomen informatiebulletin van de RVO begrepen wij dat er nu ook een totaal-aanvoerverbod geldt voor de maanden februari en maart.

Lees verder

ILT waarschuwt eigenaren van ongecertificeerde     schepen

ILT waarschuwt eigenaren van ongecertificeerde schepen

In alle geleidelijkheid moeten ook ongecertificeerde vissersschepen (voornamelijk garnalenschepen) aan de algemeen geldende veiligheidseisen voldoen. VisNed roept op de ILT-papieren altijd op orde te hebben, zowel voor het schip als voor de bemanning.

Lees verder

Veiligheid: nooit genoeg aandacht!

Veiligheid: nooit genoeg aandacht!

Veiligheid aan boord is een onderwerp wat vanuit de Sectorraad visserij veel aandacht krijgt. Veiligheid aan boord is een belangrijk onderwerp en het mag zeker geen papieren tijger zijn, maar moet geoefend en ‘beleefd’ worden. Gevaarlijke situaties en fouten moeten besproken worden, om van te leren. Dat is de kernachtige samenvatting van een bezoek wat Cor Blonk en Pim Visser aan het trainingsinstituut TVK in Emmeloord brachten.

Lees verder

Branche RI&E voor kotters nadert voltooiing

Branche RI&E voor kotters nadert voltooiing

De ontwikkeling van de branche RI&E voor de kottervisserij is in de eindfase terechtgekomen. De verwachting is dat deze aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar komt voor kottereigenaren. De vorderingen op dit dossier zijn besproken binnen de Sectorraad Visserij.

Lees verder

PO-maatregelen:

PO-maatregelen:

In 2017 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Benutting visquota 2017

Benutting visquota 2017

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste quota. Peildatum is 14 december 2017, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft tot en met week 47 van dit jaar.

Lees verder

Ruil Noorse kreeft

Ruil Noorse kreeft

VisNed heeft voor Noorse kreeft een ruil met het Verenigd Koninkrijk doorgevoerd.

Het quotum is met 250 ton verhoogd zodat de overschrijding is weggewerkt en er ook een surplus is ontstaan die we in het kader van de 10 % flexibiliteitsregeling mee kunnen naar 2018.

Lees verder

Tarbot-Griet-regeling verruimd

Tarbot-Griet-regeling verruimd

Toen de uitkomst van de interbenchmark van tarbot in november bekend werd zijn we daar gelijk op ingespeeld door de aanvoerhoeveelheid te verhogen. Tegelijkertijd heeft VisNed stappen ondernomen om de TAC 2017 tussentijds verhoogd te krijgen.

Lees verder

PO-maatregelen:

PO-maatregelen:

In 2017 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Inloggen