Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Blijven we ook in de toekomst vissen in de Waddenzee?

vrijdag 1 december 2017

De overheid beraadt zich op nieuwe ruimtelijke ordeningsdoelen in de Waddenzee, waarbij het (mede)gebruik in dit Natura 2000 gebied centraal staat. Tijdens het “Werkatelier Gebiedsagenda Wadden 2050” in Groningen is dieper ingegaan op dit onderwerp.

Om langlopende processen te sturen moet er een ‘stip aan de horizon’ zijn, maar er is natuurlijk ook het nu geldend beleid. Voor de Waddenzee is dat ‘natuurgebied met menselijk medegebruik’. De natuur is nu dus bepalend. Dat is niet altijd makkelijk voor mensen die op de Waddeneilanden wonen en werken, omdat nu het menselijk gebruik vaak ‘de schuld’ van bepaalde ontwikkelingen krijgt. Er zijn inmiddels nieuwe, meer afgewogen, inzichten en daar moet beleid op komen.

In tegenstelling tot het verleden, wil de overheid dat het beleid niet meer van bovenaf, maar vanuit de stakeholders komt. Daarom is er een klankbordgroep waar alle stakeholders in vertegenwoordigd zijn. Vanuit de visserijorganisaties is Barbara Holierhoek onze gezamenlijke vertegenwoordiger. Die groep heeft een eerste aanzet tot een visiedocument gemaakt. Dat werd in Groningen aan een grote groep mensen uit het veld voorgelegd.

Werkatelier in Groningen

In Groningen was vanuit de visserij helaas een beperkt aantal mensen aanwezig; Barbara Holierhoek er vanuit de projectgroep, Pim Visser, Barbara Rodenburg-Geertsema en Maarten Drijver waren er vanuit de sector. In een aantal parallelle sessies zijn de kansen en bedreigingen voor havens, eilanden, beheer en bestuur en visserij besproken.

VisNed ziet kansen in een goed evenwicht tussen natuur en visserij, met inzet op verminderde visserijimpact. Bedreigingen komen van zandsuppleties, baggerwerken, klimaatverandering en te rigide natuurbeleid. Ook maken we ons zorgen over het zo versnipperde beheer op de Waddenzee.  Ondanks dat de visserij zo beperkt vertegenwoordigd was, konden de sector standpunten goed over het voetlicht gebracht worden. We houden de vinger aan de pols. Daarom is het zo goed dat Barbara Holierhoek namens de hele sector in het werk van deze projectgroep participeert. 

← Overzicht