Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Workshop over Europese Controleverordening

vrijdag 17 november 2017

In Brussel is op 16 november door de Europese Commissie (EC) een workshop georganiseerd over de in Europa geldende Controleverordening. Het lijkt erop dat toezicht en bureaucratie verder toe gaan nemen. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig.

De Europese Commissie meldt dat er hard gewerkt wordt aan een nieuwe regeling en dat het voorstel hiervoor in april 2018 zal worden uitgebracht. Iedereen is het eens over de noodzaak van een nieuwe controleverordening. Zeker met de aanlandplicht en nieuwe technische maatregelen in het achterhoofd. Over de manier waarop, bestaan echter nogal wat verschillen.

Vanuit de visserijsector wordt bepleit voor een vereenvoudiging, harmonisatie en een gelijk speelveld voor alle vissers. Vanuit de NGO’s is aangegeven dat op veel zaken niet goed gecontroleerd wordt en dat illegale visserij harder gesanctioneerd moet worden.

Duidelijk is dat de Europese Commissie een aantal zaken wil aanscherpen. In dit verband werden genoemd:

  • Ook voor schepen kleiner dan 12 meter de verplichting tot vangstregistratie via het E-logboek;
  • Uitbreiding controle op recreatieve visserijactiviteiten;
  • Uitbreiding bepalingen met betrekking tot weging, transport en verkoop van vis;
  • Monitoring van het motorvermogen/vangstcapaciteit;
  • Beheer van data en uitwisseling hiervan op EU-niveau;
  • Verbetering synergie met andere terreinen zoals milieu, voedselveiligheid en markt-controle, inclusief traceability.

Er is ook van gedachten gewisseld over het strafpuntensysteem. Duidelijk is dat het toekenning van strafpunten bij ernstige overtredingen nogal willekeurig wordt toegepast in de verschillende lidstaten. Ook heeft de Europese Commissie vastgesteld dat in de lidstaten verschillend wordt omgegaan met het begrip “ernstige inbreuken”. Zo zijn er zijn lidstaten die zelfs het kleinste logboekfoutje een ernstig vergrijp vinden, maar er zijn ook landen waar dit systeem nog niet eens geïmplementeerd is.

Voor het onderdeel databeheer wil de Europese Commissie komen tot de oprichting van een EU-Fisheries Control Data Centre (FCDC) waar we al een European Fisheries Control Agency (EFCA) in Vigo kennen. De Europese Commissie wil het budget voor EFCA aanzienlijk verhogen zodat dit instituut meer mogelijkheden krijgt op het gebied van toezicht, controle en afstemming tussen de lidstaten om meer een gelijk speelveld te bewerkstelligen.

Ook NGO’s doen rond de aanscherping en nog meer toezicht ook een duit in het zakje. Zij willen bijvoorbeeld af van de 50 kg regel in het logboek en ook de levend gewicht factoren moeten gelijk gesteld worden. Waarbij natuurlijk de hoogste factoren voor iedereen moeten gaan gelden.

Concluderend: vele aanwezigen wezen op de al zeer uitgebreide Controleverordening en Uitvoeringsbepalingen. Velen vinden dat er toch echt werk gemaakt moeten worden van vereenvoudiging en vermindering van de regels. De vissers op zee ervaren immers veel bepalingen uit de Controleverordening als heel belastend met een enorme administratieve rompslomp. De ervaring leert dat dit snel beaamd wordt door de Europese Commissie en de lidstaten, maar dat de praktijk weerbarstiger is. Vaak leidt het proces juist tot een uitbreiding van de regelgeving.

← Overzicht