Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Uitvoeringsagenda Aanlandplicht onder steeds meer tijdsdruk

vrijdag 17 november 2017

Maandelijks is er een overleg tussen het ministerie van LNV en de aanvoersector over de invoering van de aanlandplicht. Tijdens het november-overleg kwamen meerdere zaken voorbij waaruit blijkt dat de tijdsdruk heel groot is en oplossingen nog niet in zicht. De belangrijkste aandachtspunten op een rijtje:

 

Discards-registratie gaat niet goed

Wij wijzen er regelmatig op dat de vissers door EU-wetgeving verplicht zijn discards apart in het E-logboek te noteren en sinds dit jaar ook de reden van het discarden aan te geven. Op basis van informatie uit het VisNed-project Best Practices, waarbij tijdens bepaalde visreizen de situatie nagebootst wordt dat de aanlandplicht geldt voor alle soorten, is gebleken dat de Nederlandse vloot op jaarbasis grofweg 50.000 ton discards genereert. Verreweg de grootste aandelen hierin zijn schar en schol.

RVO verstrekte nu informatie van de registratie van discards door de vloot tot nu toe in 2017 en geconcludeerd moet worden dat dit nog steeds niet goed gaat. Dit jaar is tot op heden is 2.000 ton discards geregistreerd waarvan de helft schol en 1/3 aan soorten waarvoor geen minimum maat geldt, zoals 130 ton tarbot. Van Kanaal-wijting slechts 10 ton in de logboeken genoteerd. VisNed heeft aangegeven dat zij de vloot voortdurend oproept wel te registreren (zoals enkele weken geleden nog in de EMK-app), maar dat de visserman bevreesd blijft voor de negatieve gevolgen.

Vrijstelling voor roggen vergt nader onderzoek. Wat doen we in de tussentijd?

De onlangs in de roggenworkshop gepresenteerde informatie uit het VisNed-project Overleving levert voor stekelrog handvaten op om aan de slag te gaan met een vrijstelling op basis van hoge overleving. Onderzocht moet worden of de gepresenteerde 60 % overleving voor meer roggensoorten en meer vistuigen gerealiseerd kan worden. VisNed gaat aan de slag met een aanvullend Overlevingsproject. De termijn dat dit goede informatie oplevert zal 3-4 jaar bedragen. VisNed vindt dat we in de tussentijd voor de rogsoorten die de Nederlandse vloot vangt een vrijstelling moeten krijgen om die te mogen blijven discarden.

VisNed pleit voor overnemen Duitse uitzondering voor Garnalenvisserij

In de vorige nieuwsbrief heeft VisNed vraagtekens gezet bij het standpunt van de Nederlandse overheid dat in de garnalenvisserij gevangen gequoteerde (ondermaatse) soorten onder de aanlandplicht vallen en dus aangeland moeten worden. Afgezien van grote logistieke problemen zal dit het hele contingenteringssysteem op de kop zetten. VisNed heeft ervoor gepleit dat de Nederlandse overheid zich aan zou moeten sluiten bij het standpunt van de Duitse overheid en sector die aangeven dat de aanlandplicht niet moet geleden voor garnalenvissers.

In deze vergadering werd door LNV aangegeven dat Duitsland internationaal alleen staat met dit verregaande standpunt. Desgevraagd heeft VisNed aangegeven er geen moeite mee te hebben als bijvoorbeeld schol in garnalenvisserij niet onder aanlandplicht valt en in demersale visserij wel. Hoewel we natuurlijk ook in de demersale visserij streven naar een situatie waarbij alle soorten - dus ook schol - vrijgesteld worden, bijvoorbeeld door een beroep te doen op de overlevingsuitzondering. Binnenkort komt aanlandplicht en garnalenvisserij in de Scheveningengroep aan de orde.

 

 

Kanaal-Wijting mag toch wel worden gediscard

Er vond verder een discussie plaats over wijting in het Kanaal in relatie tot aanlandplicht 2018. In een VisNed-nieuwsbrief in april van dit jaar schreven we al dat wijting in de Westelijke wateren, waaronder het Kanaal, in 2018 onder de-minimis bleef vallen en dus gediscard kan blijven worden. Toen gaf het ministerie aan dat dit geen correcte informatie zou zijn. Nu werd toch door de RVO bevestigd dat Kanaal-wijting in 2018 onder de-minimis valt, dus had Visned het in april jl. (gelukkig) bij het rechte eind.

Begin volgend jaar presentatie projecten

De informatie uit de verschillende lopende projecten wordt begin 2018 gepresenteerd:

VisNed-Project Overleving                                                  januari 2018

VisNed-Project Best Practices en vergelijkend vissen 80 – 90 mm        januari 2018

NVB-Project Netinnovatie                                                   februari 2018

 

← Overzicht