Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed-onderzoek: 60% overleving van stekelrog

vrijdag 3 november 2017

Uit de eerste voorlopige resultaten van het VisNed onderzoek naar de overleving van de stekelrog blijkt dat meer dan 60% levend terug gezet kan worden. Daardoor is een uitzondering op de aanlandplicht mogelijk en kan het verstikkingsgevaar van de stekelrog mogelijk afgewend worden.

Tijdens het afgelopen woensdag door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) georganiseerde seminar over het beheer van haaien en roggen in relatie tot de aanlandplicht, zijn de eerste tussentijdse resultaten gepresenteerd van de in opdracht van VisNed door WUR IJmuiden uitgevoerde Overlevingsproeven. En die zijn bemoedigend!

Chokespecie

Het quotum voor de gecombineerde roggensoorten is door voortdurende kortingen, met name in de periode voor 2012, zeer knellend. De PO’s moeten de bijvangst sterk aan banden leggen anders is het quotum heel snel uitgeput. In het in mei jl. op Malta aan Visserijcommissaris Vella overhandigde VisNed-document is al aangegeven dat roggen de eerste verstikkingssoorten zijn waarmee de Nederlandse vloot onder de aanlandplicht geconfronteerd zal worden. Overigens geldt dat voor meer lidstaten, er is bij ongewijzigd beleid met ingang van 2019, wanneer roggen onder de aanlandplicht komen, een niet op te lossen probleem.

Zoektocht

De tijd begint te dringen dat er oplossingen gevonden moeten worden. VisNed heeft ook in deze bijeenkomst bepleit dat door de hele Noordzee waarneembaar is dat de stock in rap tempo toeneemt maar door een gebrek aan onderzoek en dus data dit niet waargenomen wordt door de wetenschap. Eerder toegepaste kortingen moeten snel gerepareerd worden waarbij VisNed gesteld heeft dat het huidige quotum met een factor 6 verhoogd zou moeten worden.

Andere partijen willen meer aandacht voor het beheer en dringen aan op meer selectiviteit, overleving en bijvoorbeeld het vermijden van gebieden waar roggen zich concentreren om te paaien. Bij het vraagstuk Overleving worden dankzij het VisNed-onderzoek stappen gezet.

 

 

Onderzoek

Het onderzoek naar overleving van tong, schol, tarbot, griet en stekelrog aan boord van de pulskotters TX 3, GO 23 en UK 33 is voor 2/3 klaar en loopt nog tot februari 2018. De proefnemingen vinden zoveel mogelijk onder reële werkomstandigheden plaats. Om er zeker van te zijn dat de procedure correct verloopt wordt gebruik gemaakt van zgn. controlevissen die dezelfde behandeling krijgen als de commercieel gevangen vissen die random genomen worden uit de vangst.

Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat meer dan 60% van de gevangen stekelrog weer levend terug gezet kan worden. Tijdens de workshop kwamen het ministerie van LNV, de NGO Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (medeorganisator van dit seminar) en de aanvoersector tot de conclusie dat zo snel mogelijk voorstellen geformuleerd moeten worden die leiden tot een uitzondering op de aanlandplicht dankzij hoge overleving.

Dit traject moet gelopen worden naast de pogingen om de TAC substantieel omhoog te krijgen om verdere verspilling van roggenvangsten te voorkomen.

Meerdere soorten

Zoals bekend bevinden zich in de Noordzee naast stekelrog meerdere roggensoorten, zoals de gladde gevlekte rog en blonde rog maar de overlevingsproeven en informatie is er alleen van de stekelrog. Nagedacht wordt over een pragmatische aanpak waarbij ook een uitzondering van de aanlandplicht voor andere roggensoorten dan stekelrog wordt verleend met daarbij bijvoorbeeld de conditie dat binnen 2 jaar er ook wetenschappelijke informatie beschikbaar komt over de overleving van deze soorten.

Na het schrappen van de TAC voor schar, waardoor deze niet onder de aanlandplicht komt, lijkt met de positieve informatie uit het VisNed-overlevingsonderzoek en de inzet van de Nederlandse overheid in de Scheveningengroep voor de roggen ook een oplossing in zicht te komen, waardoor de vloot haar normale bedrijfsvoering niet hoeft te wijzigen of te staken wegens deze verstikkingssoort. 

← Overzicht