Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Europese Associatie van Producentenorganisatie: zoek-tocht naar sterke toekomstbestendige organisatie

vrijdag 6 oktober 2017

In de vorige week vrijdag in Knokke-Heist gehouden algemene jaarvergadering van de Europese Associatie van Producentenorganisaties in de Europese Unie (EAPO) is uitgebreid stil gestaan bij de vraag hoe de Europese visserijorganisaties het beste de belangen van de vissers kunnen behartigen. Eenheid is meer dan dringend gewenst.

Binnen de Europese Unie zijn 2 internationaal opererende koepelorganisaties actief: Europêche en de EAPO. Het werkterrein voor de EAPO, waarbij 40 PO’s zijn aangesloten, is gefocust op het werkterrein van PO’s en Europêche doet het brede pallet van belangenbehartiging inclusief de bemanningszaken.

Europêche en de EAPO werken al jaren samen, maar intensivering is -mede door de Brexit- dringend gewenst. Zowel de Engelse NFFO alsook de Schotse SFF hebben het lidmaatschap van Europêche opgezegd en ook zijn er Britse PO’s die hun vertrek uit de EAPO aangekondigd hebben.

De EAPO, waarvan Pim Visser voorzitter is, heeft een sterk secretariaat, al jaren ingevuld vanuit de Belgische Rederscentrale te Oostende en Europêche heeft een kantoor in Brussel met een uitstekend netwerk richting Europese Commissie en Europees Parlement. Er is wel een groot verschil in begrotingen van beide organisaties en het vertrek van de Britse organisaties, die toch zo’n 30% van het budget voor hun rekening nemen, zorgt voor meer druk om samenwerking meer te intensiveren.

Dat dit toch niet gemakkelijk is bleek afgelopen vrijdag in de discussie tijdens de Jaarvergadering van de EAPO. Elke lidstaat bekijkt het vanuit de eigen invalshoek en bijvoorbeeld visserijorganisaties/PO’s die slechts van één Europese koepel lid zijn (bijv.: Ierland, België) vrezen al snel een verhoging van de contributie. Ook zijn er landen (bijv.: Frankrijk) waar de werkzaamheden van PO’s en brancheorganisaties strikt gescheiden zijn.

Daarnaast zijn er landen die min of meer werken met een dubbellidmaatschap zoals Nederland; de PO’s zijn lid van de EAPO en VisNed, NVB en Redersvereniging zijn lid van Europêche. Bovenstaande is de reden dat er niet eenduidig gedacht wordt. Dit varieert om de bestaande situatie in stand te houden tot een volledige integratie/fusie van beide organisaties tot een aantal opties daar tussenin.

Veder zijn er vragen over hoe de samenwerking met de Britse organisaties ingevuld gaat worden, immers na de Brexit kunnen zij formeel geen lid meer zijn van een op de EU gerichte organisatie. Dezelfde vraag speelt overigens ook in de Adviesraden.

Er is inmiddels een werkgroep gevormd met deelname uit Europêche en EAPO die met concrete voorstellen moet komen hoe de samenwerking gestalte kan krijgen. Indien het leidt tot vergaande voorstellen zal de EAPO een tussentijdse ledenvergadering bijeenroepen om deze te bekrachtigen.

Onderwerpen

Uiteraard is ook over andere zaken vergaderd. Naast een aantal huishoudelijke zaken zijn actuele onderwerpen besproken zoals de aanlandplicht, de status van de stocks en de Gemeenschappelijke Marktordening.

Bij de aanlandplicht worden de problemen steeds naar achteren geschoven maar de Europese Commissie, lidstaten en vooral ook de NGO’s roepen wel steeds: uitstel geeft geen afstel. Vastgelegd is dat in 2019 de aanlandplicht geldt voor alle gequoteerde soorten tenzij er een uitzondering verleend is, bijvoorbeeld op basis van hoge overleving.

Binnen de EAPO is er nadrukkelijk op gewezen dat nog maar 15 maanden resteren en dan moeten er ontzettend veel problemen opgelost zijn. Denk alleen maar aan de vele chokespecies. Er komt langzamerhand een beetje erkenning maar de Commissie, NGO’s en diverse lidstaten zeggen dat er voldoende instrumenten beschikbaar zijn om de aanlandplicht tot een succes te maken, wat zeker niet het geval is.

Voor de visserijvertegenwoordigers en dus ook voor VisNed geldt nog steeds maar één opdracht in Europa: hoe creëren we een uitvoerbare regeling die beantwoord aan wat politiek is afgesproken, maar de visserijactiviteiten niet onmogelijk maken?

← Overzicht