Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed wil een echt duurzaam Noordzeemanagementplan

vrijdag 22 september 2017

Het beheren van de visserij in de Noordzee is een lastige klus. Er is sprake van gemengde visserij en het beheer betreft meer dan 70 vissoorten. De Europese Raad (de ministers), de Europese Commissie (EC) en het Europese Parlement (EP) moeten samen een beheerplan maken. De Europese commissie heeft een voorstel gedaan en de Raad heeft daarover haar mening gepubliceerd. Afgelopen week stemde het Europese parlement over haar insteek in de onderhandelingen (de z.g. ‘trilogen’) om tot een goed beheerplan te komen. VisNed is verbijsterd over de stellingen die het Europese Parlement heeft betrokken. Als het parlement haar zin krijgt, betekent dat het einde van de gemengde visserij in de Noordzee.

Hoe komt het EP toch aan het idee dat het slecht gaat met veel vissoorten? Waar van een aantal soorten die in de Noordzee gevangen worden veel informatie bekend is, is van veel meer soorten weinig bekend. Het ontbreken van informatie betekent natuurlijk niet dat het persé slecht gaat met de betreffende soorten. Een meerderheid van het EP komt echter wel tot die conclusie. Op basis van NGO-informatie die wij misleidend vinden, met doemscenario’s over overbevissing. En in een discussie waar feiten er niet meer toe lijken te doen. Wat is het geval?

Maximaal duurzame oogst (MSY) is leidend in het Europese Visserijbeleid, het GVB. Nu is het voornemen om wanneer er weinig bekend is over een soort (denk aan tongschar, witje, haaien en roggen) het voorzorgsbeginsel toe te passen. Dan wordt er extreem voorzichtig gemanaged. Dan moeten quota laag worden vastgesteld, wat leidt tot verstikkingssoorten, ‘choke species’. En dan wordt het heel spannend. Deze onpraktische en theoretische benadering door het Europees Parlement is in de praktijk niet te realiseren.

VisNed heeft vanaf het voorjaar met veel Europarlementariërs gesproken. Ook heeft VisNed hard meegeschreven aan een Noordzee AC-advies. Vanuit de Europese koepels EAPO en Europêche is, met inbreng van VisNed, veel informatie verstrekt. Hard werken door Europarlementariërs die wel gericht zijn op een duurzame en werkbare oplossing (vanuit Nederland waren dat in elk geval CDA, VVD en CU/SGP) heeft er gelukkig voor gezorgd dat de meerderheid waarmee mw. Rodust de onderhandelingen in gaat niet overweldigend is.

Noordzee AC-advies als toetsingskader

Er ligt een goed NSAC-advies, opgesteld door een focusgroep van NGO’s en industrievertegenwoordigers onder voorzitterschap van Pim Visser. Dat gezamenlijke advies kan dienen als toetsingskader bij het beoordelen van de compromissen die in de triloog-onderhandelingen bereikt gaan worden. De Noordzee AC stelt dat er een benadering gekozen moet worden die prioriteit geeft aan visserij met een duurzame visserijdruk. Een plan dat erkent dat visserij een economische activiteit is die inkomens genereert. Een beheerplan dat er ook voor zorgt dat er bestaansmogelijkheden zijn voor mensen in kustgebieden, wat verder gaat dan directe werkgelegenheid op de vloot. Het plan moet een raamwerk zijn dat ook gebruikt kan worden in de afspraken met Noorwegen en in de post-Brexit-situatie. Een plan dat de aanlandplicht werkbaarder maakt en verstikkingssoorten beperkt. Een plan dat afstand neemt van de ‘soort-voor-soort’ benadering en een weg zoekt naar een daadwerkelijk gemengd beheer. Een plan dat stakeholders ruimte geeft om inspraak in beleid te hebben.

Het nu aangenomen EP-voorstel voldoet op de meeste van deze punten in elk geval niet aan het Noordzee AC-advies. VisNed gaat in overleg met EZ om te vragen toch vooral in te zetten op een werkbare uitkomst die recht doet aan de randvoorwaarden die de Noordzee AC heeft geschetst.

← Overzicht