Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Verwachting voor de Visserij: The Perfect Storm in aan-tocht

vrijdag 22 september 2017

Recentelijk heeft de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) in Dublin overlegd. Eén van de aanwezigen sprak van een ‘Perfect Storm’ die nadert, nu in de visserij straks de 3 depressies tegelijkertijd aan de orde komen: Aanlandplicht, herziening Gemeenschappelijk Visserijbeleid en Brexit. Een situatie die op de visserij veel invloed zal hebben.

Nog 15 maanden voor de invoering . . . . . .

Tot nu toe geldt de aanlandplicht alleen voor een aantal soorten: die met heel lage discardscijfers, soorten die makkelijk te vermijden zijn, of er gelden uitzonderingen in de vorm van de minimis-regelingen. Dan mag de vloot doorgaan met discarden. Daarmee zijn de problemen echter verre van opgelost. Heikele keuzes zijn doorgeschoven naar later, maar in de Basisverordening staat keihard 1 januari 2019 als fatale datum. En dat is al over 15 maanden.

VisNed verwacht dat onverkorte en strikte doorvoering van de aanlandplicht zal leiden tot complete chaos. Want dankzij de nodige verstikkingssoorten zal de één na de andere vloot voortijdig voor de kant komen of wegens gebrek aan (bijvangst)-quota het vissen geheel onmogelijk maken.

Inmiddels lijken ook de Europese Commissie en een aantal lidstaten in te zien dat invoering geen haalbare kaart is. Daarom is binnen de NWWAC het initiatief genomen om Expert-meetings te organiseren. Hierin wordt per gebied en per lidstaat onderzocht welke quota als chokespecies aangewezen moeten worden en welke mogelijke oplossingen te vinden zijn. Dit wordt aangeduid als “The Choke Mitigation Tool”.

Van het werk in de Expertgroups Choke Mitigation Tool worden rapporten opgesteld die besproken gaan worden in de groep van lidstaten, de zgn. Scheveningengroep. Voor de westelijke wateren staat die onder voorzitterschap van Nederland. Het zal een hele uitdaging worden voor 2019 oplossingen te vinden waardoor de vloten hun normale visserij-activiteiten voort kunnen zetten.

Want de problematiek is heel divers en ingewikkeld. Denk bijvoorbeeld aan bijvangsten van pelagische soorten door vaartuigen die op rond- of platvis-vissen of andersom: pelagische trawlers die demersale soorten vangen. Als voorbeeld de vangsten van heek, wijting en koolvis door NL-trawlers ten westen van Schotland waar Nederland voor deze soorten geen quota heeft.

Fly-shooters

Bij onze fly-shooters gaat het om wijting, schol, kabeljauw, roggen maar ook horsmakreel. Nu lukt het meestal om de aanvoer hiervan te dekken via bijruil maar de algehele verwachting is dat er in alle landen een tekort ontstaat en dan is bijruil niet meer mogelijk. Vooral wijting kan voor onze vissers een groot probleem opleveren omdat bijvangsten aanzienlijk kunnen zijn en beschikbare quota marginaal. Feitelijk wordt voor alle betrokken lidstaten bij wijting een probleem voorzien en dat is op zich een goed gegeven, dan is niet één lidstaat de klos.

Advies Tong-TAC in het Oostelijk Engels Kanaal

In de werkgroep die zaken behandelt over het Kanaal, vond een uitvoerige discussie plaats over de situatie van de TAC voor tong in het Oostelijk Engels Kanaal. De afgelopen 2 jaren werd door ICES gesteld dat de stock er heel slecht voor stond wat leidde tot aanzienlijke TAC-kortingen, bij elkaar opgeteld ongeveer 60%. Nu ligt er echter een wetenschappelijk advies waarin een sterk herstel wordt genoemd wat zou kunnen leiden tot een TAC-verhoging van 40%.

Vanuit Frankrijk lag er een voorstel om de TAC-verhoging te beperken tot 25 % (die dan wel voor 3 jaar afgesproken zou moeten worden) en, om de jonge aanwas van tong te ontzien, de minimum maat te verhogen naar 25 cm. Andere stakeholders in deze TAC zijn België en Engeland en zij hebben nogal wat  bedenkingen tegen dit voorstel, waarbij verwezen is naar eerdere adviezen van de NWWAC.

Hoewel Nederlandse vissers geen direct belang hebben bij dit bestand, heeft VisNed in deze discussie wel kanttekeningen geplaatst met name op het Franse voorstel om de minimum maat te verhogen naar 25 cm. Dit is niet gedaan omdat wij ons zouden willen bemoeien met zaken die primair andere lidstaten aangaan, maar omdat niet uitgesloten moet worden dat, wanneer dit in het Kanaal besloten wordt, het een kwestie van tijd is dat dit op de Noordzee ook ter discussie gesteld gaat worden.

Verkiezing voorzitters

Het afgelopen jaar belegde of nam de NWWAC deel aan maar liefst ongeveer 50 vergaderingen op verschillende niveaus. In totaal zijn bijna 20 adviezen of brieven geschreven waarin de standpunten van het Adviescomité werd weergegeven.
Emiel Brouckaert, directeur van de Belgische Rederscentrale, is voor drie jaar herbenoemd als voorzitter van het Uitvoerend Comité van de NWWAC, nadat hij eerder dit jaar de tussentijds teruggetreden Schot Bertie Amstrong was opgevolgd. Het vicevoorzitterschap is toegewezen aan een Spanjaard en een Fransman. Eveneens voor een termijn van 3 jaar werd de Franse visser Pascal Coquet gekozen tot voorzitter van de werkgroep Engels Kanaal.

Toekomst Adviesraden

Voor dit onderwerp is een brede discussie gevoerd waarvoor ook de Markt-Adviesraad (MAC) en de Pelagische Adviesraad (PAC) zijn uitgenodigd. Groot vraagstuk is hoe de toekomst van de Adviesraden er uit gaat zien in een post-Brexit-situatie als de Engelse en Schotse visserij de EU hebben verlaten.

Grote zorgen zijn geuit over de effectiviteit van de Adviesraden wanneer we in de post-Brexit-situatie terecht zijn gekomen. In de verschillende Adviesraden zien we al dat de Britse visserijvertegenwoordigers zich aan het terugtrekken zijn. Ze zeggen het lidmaatschap op, bezoeken vergaderingen niet meer en denken bijna uitsluitend aan hun eigen nationale belangen.

Ook tijdens deze discussie waren geen vertegenwoordigers van de Britse visserijsector aanwezig en dat is natuurlijk een slechte ontwikkeling. Overigens geldt het verstek laten gaan nog niet voor in het VK gevestigde NGO’s, die nog wel steeds hun standpunten en ideeën nadrukkelijk ter tafel brengen.

De Noordzee-Adviesraad heeft inmiddels een Brexit-Focusgroep ingesteld maar die is in afwachting van meer concrete informatie uit de onderhandelingen tussen EU en het VK (visserij komt pas in het 2e deel van onderhandelingen aan de orde die voorzien zijn voor begin 2018) nog niet bij elkaar geweest. Communicatie tussen belanghebbenden zal het sleutelwoord zijn. Uiteindelijk is besloten om een Inter-focusgroep te vormen tussen de verschillende Adviesraden. De Pelagische Adviesraad, waarvan het secretariaat bij de Nederlandse Redersvereniging ligt, zal hiervoor het initiatief nemen.

← Overzicht