Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed stelt wetenschappers nieuwe vragen om beperking vangstmogelijkheden in 2018 af te wenden

vrijdag 22 september 2017

VisNed heeft zich de afgelopen weken voorbereid op het onderhandelingsseizoen over de vangstmogelijkheden voor volgend jaar. Elk najaar worden de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar immers vastgesteld. Dit jaar begon de aanloop daarnaartoe met een bommetje: de publicatie van de ICES adviezen eind juni, waarin - ondanks het feit dat er nog nooit zoveel schol in de zee zat als nu – geadviseerd wordt de vangstmogelijkheden te beperken.
Het uitgangspunt voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden - daarover zijn overheid, NGO’s en vissers het eens - vormen de wetenschappelijke adviezen. Maar: wetenschappers geven in de regel alleen antwoord op vragen die aan hen worden voorgelegd. VisNed is van mening dat een aantal essentiële vragen niet is gesteld. Daarom heeft VisNed zelf extra vragen geformuleerd en voorgelegd aan de Wageningse wetenschappers. We verwachten daarop binnen 2 weken antwoord. Wij rekenen erop dat deze antwoorden voldoende relevante informatie opleveren om af te kunnen wijken van het nu afgegeven advies.

Volgende week gaan de onderhandelingen van start met een EU-seminar in Brussel, waar Pim Visser aanwezig zal zijn. Cruciaal zijn de EU-Noorwegen onderhandelingen, waar Geert Meun sinds jaar en dag de belangen van alle kottervissers behartigt. De gesprekken over de decemberraad worden dit jaar veel eerder in het jaar gevoerd. We zijn al begonnen en we spreken hier nu ook over met de NGO’s. Als over enkele weken de nieuwe gegevens met betrekking tot Tarbot en Griet en Schol bekend zijn, kunnen we verder in overleg. Het uitgangspunt van onze inzet is om de economische effecten van het vaststellen van de TAC nadrukkelijk mee te nemen in de overwegingen. We weten dat de huurmarkt van quota behoorlijk grillig kan zijn. Omdat ons vertrekpunt altijd het belang van de vissende vissers is willen wij een onnodig oplopende huurprijs kostte wat kost voorkomen.

Hieronder leggen we graag per vissoort uit wat onze insteek in de onderhandelingen is.

Tarbot en Griet
In de afgelopen jaren heeft VisNed geprotesteerd tegen de bizarre methodiek van het vaststellen van deze TAC. Die is ooit om politieke redenen ingesteld. De vangstmogelijkheden zijn jaar in jaar uit ook om politieke redenen gekort. Tot die quotum kortingen begonnen te knijpen. Het op diezelfde politieke gronden corrigeren van te zware kortingen kon plotseling niet meer. Voor die correcties moest er nu wetenschappelijk bewijs komen. Dat was er niet, maar werd wel gefabriceerd door wetenschappers. Wij hebben dat bestempeld als een model van ”je stopt rommel er in en er komt bagger uit”. Dat was misschien een beetje bot geformuleerd maar niet ver van de werkelijkheid. Het was werk waar zichzelf respecterende wetenschappers maar net, of eigenlijk niet, hun handtekening onder konden zetten.

Het is geen geheim dat VisNed bijzonder ontevreden was over de bizarre methodiek voor het vaststellen van deze TAC. Veel wetenschappers waarschijnlijk ook. Daarom is dit jaar een nieuwe bestandsbeoordeling gevraagd, waar een nieuw model voor is gebouwd. Voor dat bouwen hebben Geert Meun en Jurgen Batsleer heel veel bouwstenen aangedragen, waarmee de internationale wetenschappers aan de slag konden. Dat werk nadert de eindfase. De eerste tekenen wijzen op een uitkomst die veel dichter bij de beleving van de vissers ligt. Een broedende kip moet je niet storen, daarom kunnen we op dit moment niet anders dan in spanning afwachten totdat het model helemaal klaar is. Daarna kunnen we in gesprek gaan over de uitkomsten van de wetenschappelijke berekeningen. Uiteraard rekenen wij erop dat de TAC voor 2018 ook meer bij onze beleving past en naar boven toe wordt bijgesteld.

Schol
Nog nooit zat er zoveel schol in de Noordzee. Toch ligt er een ICES-advies om de TAC met 36% te reduceren. Wie het begrijpt mag het zeggen. Begrijp ons niet verkeerd: VisNed is warm voorstander van duurzame visserij. Maar ook van het optimaal benutten van het scholbestand in de Noordzee. Het levert immers hoogwaardig en smakelijk voedsel op! Bovendien zou een quotumreductie nu een verkeerd signaal geven aan de maatschappij en aan de markt. Bovendien staan we de komende jaren voor grote opgaven in het kader van de aanlandplicht / discardban. Daarom pleit VisNed voor een veel minder radicale benadering. Om die stellingname wetenschappelijk te onderbouwen, heeft VisNed aan de Wageningse wetenschappers gevraagd een aantal scenarioberekeningen voor ons uit te voeren. We hopen de uitkomsten van die berekeningen over twee weken te ontvangen. De onderhandelingen over de Schol TAC gaan we dan in op basis van die wetenschappelijke adviezen, strevend naar een duurzame visserij. Voorzichtig optimistisch gaan we voor een gelijkblijvende TAC.

Tong
Bij tong ligt er een advies om het quotum met 7% te korten. VisNed is voorstander van stabiliteit, juist omdat we weten dat de economische gevolgen van hoge quotumhuur dramatisch zijn. De onderliggende berekeningen van de wetenschappers moeten wij nog nader analyseren, maar onze insteek zal zijn om het tongquotum gelijk te houden.

Kabeljauw
Het kabeljauwbestand herstelt zich buitengewoon positief. Tegelijkertijd zien we een verplaatsing van de concentratie van kabeljauw naar het noorden. Het onderhandelen over de kabeljauw-TAC laten we daarom aan onze Deense en Britse collega’s. VisNed richt zich op de soorten die voor onze vissers economische aanjagers zijn.

Wijting

Omdat wijting onder de aanlandplicht valt, is het een verstikkingsoort van de eerste orde. VisNed maakt zich grote zorgen over het vaststellen van het quotum. Hier komen de sector en beleidsmakers in een spagaat terecht. Om te voorkomen dat wijting echt een verstikkingssoort wordt moet het quotum worden opgehoogd, terwijl nu juist een korting wordt voorgesteld (overigens op onduidelijke gronden). Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Noorse Kreeft
In de afgelopen jaren is de visserij op Noorse kreeft belangrijker geworden. Maar alle onderzoek hierover gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Onze vissers zijn voor hun quotum ook voor het overgrote deel afhankelijk van Noorse kreeft die we uit het Verenigd Koninkrijk bijruilen. Met Brexit in het vooruitzicht pleiten wij voor een intensivering van het onderzoek naar Noorse kreeft in ons deel van de Noordzee. Dat deze bestanden duurzamer bevist moeten worden leert de ervaring uit Schotland. Daar zien we dat bij intensieve bevissing de vangsten drastisch afnemen. Tegelijkertijd zien we ook de Britse vissers nu uitwijken naar “onze” bestekken. Reden te meer om nu heel snel goed onderzoek in te steken, zodat we in de discussie die komt goed beslagen ten ijs kunnen komen.

← Overzicht