Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed pleit voor meer daadkracht na voorzichtige reactie Van Dam op ICES-advies schol

vrijdag 21 juli 2017

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van afgelopen week stond één visserijonderwerp op de agenda: een presentatie van de Europese Commissie over de vangstmogelijkheden 2018. Ter voorbereiding op deze Raad werden vanuit de VVD en CDA-fractie hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam. Uit de beantwoording blijkt voorzichtigheid troef bij de bewindspersoon. VisNed pleit voor een daadkrachtige reactie en opstelling.

Natuurlijk gingen de schriftelijke vragen over de negatieve ICES-adviezen in relatie tot een verbetering van de visbestanden. De Kamer vraagt aan Van Dam: “wij vragen ons af hoe het toch kan dat als onderzoeken uitwijzen dat het goed gaat met de visserijbestanden, de quota niet of nauwelijks wordt aangepast dan wel flink worden verlaagd? Wat zijn nu de uitgangspunten voor het vaststellen van de quota? Zijn deze recent aangepast? En zo ja, op welke wijze en op wiens verzoek? En wat betekenen de ICES-voorstellen voor de Nederlandse visserij? De leden van de VVD-fractie vinden het voorstel voor schol echt onbegrijpelijk, deelt de staatssecretaris deze mening? Zo nee, waarom niet? Het is namelijk nog nooit zo goed met de scholpopulatie gegaan sinds 1957 in de Noordzee, maar toch zijn de eisen weer aangescherpt en mag er vanaf 2018 35% minder schol worden gevangen. Hoe kijkt de staatssecretaris hier tegenaan? Wat wordt de Nederlandse inzet? Wat maakt dat een papieren werkelijkheid, de onderzoekresultaten, zo ver van de praktijk verwijderd raken en daarmee de Nederlandse vissers de dupe zijn?”

De staatssecretaris antwoordt: “Ik heb kennisgenomen van de vangstadviezen die ICES heeft gepubliceerd en ik ben deze aan het bestuderen. Ik zal mijn inzet bepalen op het moment dat ik beschik over de voorstellen van de Europese Commissie voor de vangstmogelijkheden in 2018. Deze voorstellen verwacht ik in het najaar. In algemene zin is het goed om voor ogen te houden dat de adviezen van de wetenschappers van ICES niet alleen rekening houden met de omvang van een visbestand, maar ook met de mate van reproductie, en dus de aangroei van het paaibestand, de volwassen dieren, met jonge vis. Een slecht reproductiejaar is niet direct zichtbaar in de omvang van het paaibestand, maar zal in latere jaren wel leiden tot een afname. Het vangstadvies moet daarop dan ook worden verlaagd.”

Van Dam vervolgt: “Ten aanzien van het scholbestand is mij ook opgevallen dat er een forse reductie wordt geadviseerd. Dit lijkt strijdig met de goede toestand van het bestand. Nadere bestudering van het advies laat zien dat deze reductie noodzakelijk is om het niveau van Maximale Duurzame Opbrengst (Maximum Sustainable Yield, MSY) te kunnen bereiken. Op basis van het beheerplan voor tong en schol was voorheen een hogere sterfte van het paaibestand door visserij toegestaan. Nu het beheerplan niet meer van toepassing is op het bestand, zijn de principes van MSY leidend. Bestudering van het advies laat ook zien dat er in 2018 nog wel méér gevangen mag worden dan er in 2016 daadwerkelijk ís gevangen. Op basis van dit advies hoeft de daadwerkelijke visserij en de daadwerkelijke vangst dus niet te worden teruggedrongen. Maar ik begrijp dat dit specifieke advies kan leiden tot onrust bij vissers. Ik zal mij de komende weken goed laten informeren over de achtergrond van de vangstadviezen, en in het bijzonder het advies voor schol.”

Voorzichtig

De bovenstaande verklaring van de staatssecretaris duidt VisNed als “uitermate voorzichtig” en hierop is zeker het nodige af te dingen. Zo vindt VisNed het merkwaardig dat bij de politieke beoordeling van een wetenschappelijk advies de marktoverwegingen van het niet opvissen van het scholquotum meegewogen worden. De biologen van Wageningen Marine Research deden dat ook al bij de presentatie van de adviezen maar volgens VisNed zijn dat geen valide argumenten.

Gestraft voor goed gedrag

Wel moet onderhand geconcludeerd worden dat goed gedrag, namelijk het niet opvissen van een quotum, tegen de sector gebruikt wordt. Het leidt bij de wetenschap uiteindelijk tot scherpere referentiepunten en de politiek dreigt er luchtig mee om te gaan: de voorgestelde korting van 35% doet misschien niet zoveel pijn.

Maar ook hier stelt VisNed: het terugwinnen van een korting op basis van foute wetenschappelijke informatie 10 jaar geleden kost ontzettend veel moeite en inzet en daarbij kan de sector een dergelijke korting absoluut niet gebruiken. Dan wordt het perspectief weer jaren teruggeworpen. Uiteraard gaan wij hierover binnenkort het gesprek voeren met Staatssecretaris Martijn van Dam of zijn opvolger.

De hele brief met vragen over de Landbouw- en Visserijraad is hier te downloaden. De vragen over het onderdeel visserij, ook over Brexit, beginnen op pagina 5 middenin en lopen door tot eind pagina 8. 

← Overzicht