Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

NWWAC-bijeenkomst: Franse visserman nieuwe voorzitter van werkgroep Engels Kanaal

vrijdag 7 juli 2017

Deze week waren er in het Schotse Edinburgh gedurende meerdere dagen vergaderingen van het Adviescomité die de zogenaamde Westelijke wateren bestrijkt. Hieronder valt ook het Engels Kanaal en vanwege de grote belangen voor onze fly-shooters volgt Geert Meun namens VisNed deze processen nauwgezet. Frankrijk kwam met een verrassende kandidaat voor het voorzitterschap van de werkgroep Engels Kanaal: Pascal Coquet.

ICES-adviezen centraal

Een groot deel van de vergaderingen deze week stonden in het teken van de ICES-adviezen voor de vangstmogelijkheden 2018. In de Westelijke wateren spreken we over ongeveer 10 verschillende ICES-gebieden en meer dan 190 gequoteerde bestanden. Het maakt het beheer van zoveel bestanden in al die gebieden complex en de belangen van de omliggende lidstaten nogal verschillend. In tegenstelling tot de situatie op de Noordzee, waar bijna alle bestanden crescendo gaan, is de ontwikkeling van veel bestanden in de Westelijke wateren niet eenduidig. Er zijn bestanden die (heel) goed gaan maar er zijn in bijna alle gebieden ook soorten waarover de wetenschap negatief adviseert met bij diverse soorten zelfs het advies van een 0-TAC, zoals kabeljauw ten westen van Schotland. En daar is nu ook schol in 7hjk (Zuidwest Ierland) bij gekomen. In een regime met de aanlandplicht betekent dat een chokespecie en als dit voor 2019 niet opgelost is, betekent dat feitelijk geen visserij mogelijk is. Gezien het grote aantal bestanden wordt ook nagedacht over meer integratie van gebieden en bestanden maar dit zijn nu nog niet meer dan eerste ideeën. 

Brexit

Daarnaast speelt er iets dat ook binnen deze Adviesraad de hele zaak op de kop gaat zetten: de Brexit die in april 2019 geeffectueerd zal zijn. Deze week werd er nauwelijks over gesproken, het lijkt zogezegd wel “de olifant in de kamer” maar in de Westelijke wateren heeft het Verenigd Koninkrijk meer dan de helft van de wateren in bezit en er zijn er meer dan 100 gedeelde bestanden. Kortom: de verhoudingen komen in 2019 heel anders te liggen, alles gaat op de kop en met name Frankrijk, Ierland en België kijken hier met heel veel vrees naar. Maar ook onze visserijmogelijkheden worden zeker beïnvloed; mogen onze fly-shooters straks nog wel in het Britse deel van het Engelse Kanaal? Zorgelijk en VisNed blijft dan ook zeer betrokken.

Evaluatie Gemeenschappelijk Visserijakkoord

Het Uitvoerend Comité van deze Adviesraad voerde een eerste oriënterende bespreking over de evaluatie/herziening van het Gemeenschappelijk Visserijakkoord, wat elke 10 jaar gebeurt en voorzien is voor 2022. De procedure neemt meerdere jaren in beslag en vandaar dat dit nu al op de agenda geplaatst is. De afspraak werd gemaakt om hierover in september de andere Adviesraden te consulteren. Dan zal ook gesproken worden over het functioneren van de Adviesraden, niet alleen nu bij het afgeven van adviezen over allerlei zaken die spelen (beheerplannen aanlandplicht, quota’s etc.) maar ook in de post-Brexit situatie. Ook werd verwezen naar een hearing die 12 juli in het Europees Parlement gehouden wordt over de rol van de Adviesraden waarbij in de vergadering terecht werd opgemerkt dat het onbegrijpelijk is dat de Adviesraden niet uitgenodigd zijn om inbreng te leveren in deze hearing. Dus: over u maar zonder u, heel raar.

Nieuwe voorzitter werkgroep Engels Kanaal

De vorige voorzitter van de werkgroep Engels Kanaal, de Fransman Daniel Levefre, is begin dit jaar teruggetreden. De Franse vertegenwoordiging in de Adviesraad had de vorige vergadering al duidelijk gemaakt dat zij deze positie bleven claimen. Deze week kwam Frankrijk met een verrassende nominatie in de persoon van Pascal Coquet. Voor velen onder de aanwezigen een grote onbekende. Pascal komt uit Normandië en heeft een vissers-carrière van 35 jaar op zee achter de rug, waarbij hij verschillende visserijen heeft gedaan. Pascal is onlangs toegetreden tot het kader van de nationale organisatie van PO’s in Frankijk. Ondanks dat hij “niet buiten de haven spreekt”, dus alleen Frans, hebben wij inmiddels kennis met hem gemaakt. Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om een goede verstandhouding met de nieuwe voorzitter te bewerkstelligen.

Inhoudelijk was er uit de werkgroep die over Engelse Kanaal gaat niet veel te melden. Gelukkig geen spanningen voor onze fly shooters en dat is wel eens anders geweest. Het tongbestand in het Oostelijke Engels Kanaal (7d) groeit fors en dat is goed nieuws voor onze Belgische en Franse collega-vissers. ICES geeft aan dat de TAC met 40% kan stijgen, maar vanuit met name marktoverwegingen wordt hierover door zowel België als Frankrijk anders gedacht. Geen van beiden wil er 40% bij maar wat dan wel en welke gevolgen dat moet hebben voor de komende jaren? Daarover verschillen de partijen van mening. Besloten werd om een schrijfgroep in te stellen die aan de slag gaat om binnenkort tot een gezamenlijk standpunt/advies te komen hoe vanaf 2018 met de tong-TAC in 7d omgegaan moet worden.

Daarnaast was er een presentatie over het beheer van de St. Jacobsschelpen, met name in de Seinebaai. In Frankrijk zorgt deze tak van sport voor een omzet van € 25 miljoen en in het V.K. zelfs voor een omzet van € 70 miljoen met daarvan een beperkt deel in de Seinebaai. Frankrijk kent al jaren een aantal maatregelen (o.a. gesloten gebieden en – tijden) om deze stock te beheren en tot nu is deelname van andere landen min of meer op vrijwillige basis en dat zorgt nogal eens voor de nodige spanningen. Het overleg in de Adviesraad dient ertoe dat de 3 betrokken lidstaten; Frankrijk, V.K. en Ierland intensiever gaan samenwerken om tot een gezamenlijk beheer te komen.

Aanlandplicht

De driedaagse bijeenkomst werd afgesloten met een uitgebreide informatie-uitwisseling over de aanlandplicht. Hoewel de vertegenwoordiger van de Europese Commissie aangaf dat inmiddels 56 % van de relevante stocks onder de aanlandplicht gebracht zijn, waren alle aanwezigen ervan overtuigd dat de aanlandplicht voor desastreuze toestanden gaat zorgen. Met name de Franse visserijvoorman Olivier Lepetre trok fel van leer waarbij hij refereerde aan de EMK-actie van enkele weken geleden in Brussel. Maar de Commissie stelt steevast: het is besluitvorming tijdens de laatste herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en alle landen en het Europees parlement hebben daarmee ingestemd, dus de aanlandplicht verdwijnt niet.

Illustratief voor de big bang die met ingang van 1 januari 2019 aan de orde is, was de informatie die gepresenteerd werd over de Keltische Zee (ICES-gebieden 7fg en 7hjk). Alle lidstaten krijgen hier te maken met chokespecies en er zijn 5 vissoorten die een hoog risico vormen, waaronder schelvis, tong en schol in 7fg en 7 soorten die ook problemen gaan zorgen, waaronder roggen en wijting en tong en schol in 7hjk. Er moet naarstig op zoek gegaan worden naar oplossingen zoals uitzondering overleving of het schrappen van TAC’s. Terecht werd vanuit de vergadering naar voren gebracht dat iedereen tegen verspilling is maar dat de verstikkende regelgeving en steeds strengere quota-beheersregels alleen maar zorgt voor meer chokespecies en dat van de visserman elk jaar gevraagd wordt om meer soorten te discarden.

De afspraak is gemaakt dat kort na de zomer de voor de Keltische Zee gedane exercitie ook voor de andere gebieden in de Westelijke wateren, waaronder het Engelse Kanaal, gedaan zal worden. Uiteraard zal VisNed hier inbreng leveren om daarmee de verwachte problemen voor onze fly-shooters in kaart te brengen.

← Overzicht