Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed pleit voor gezond verstandbenadering bij Stakehol-derbijeenkomst KRM

vrijdag 7 juli 2017

De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht Europese lidstaten tot het ontwikkelen van een strategie om in het eigen zeegebied, dus voor Nederland in het Nederlandse deel van de Noordzee, een goede milieutoestand (GMT) te bereiken in 2020. De precieze interpretatie van de GMT kan grote gevolgen hebben voor de te nemen maatregelen. De overheid is drukdoende met voorbereidingen voor de volgende KRM-cyclus (2018-2024) en vooralsnog lijken er voor de sector geen aanvullende maatregelen genomen te worden. Pim Visser pleitte ervoor ons niet te verliezen in modellen en vooral ook het gezond verstand te laten zegevieren.

Op 3 juli organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijeenkomst voor stakeholders. Deze bijeenkomst stond in het teken van de volgende KRM-cyclus (2018 -2024) waarbij de beoordeling van de huidige toestand en milieudoelen voor de Noordzee besproken werden.

Om de milieutoestand te kunnen beoordelen zijn er elf descriptoren vastgesteld. Voor elk van deze descriptoren moeten ‘wetenschappelijk vastgestelde’ criteria ontwikkeld worden om de milieutoestand te kunnen toetsen. Echter, dit is geen eenvoudige taak en wetenschappers hebben vaak moeite met het ontwikkelen van de juiste indicatoren en drempelwaarden. Dit bleek ook uit de eerste KRM-cyclus (2012-2018) waar nog steeds veel onduidelijkheden aan de orde zijn wat betreft definities en doelstellingen alsook samenwerking tussen lidstaten.

Inmiddels wordt gewerkt aan de actualisering van de toestandsbeoordeling waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwverworven inzichten en methodes. Voor sommige descriptoren en criteria kan er dan ook een meer feitelijke onderbouwing gerealiseerd worden waarom er al dan niet aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Zo ook voor descriptoren die belangrijk zijn voor visserij zoals commerciële visbestanden, biodiversiteit, zeebodemintegriteit en voedselwebben waar vooralsnog blijkt dat er geen aanvullende beleidsopgaves nodig zijn. In de presentatie van Pim Visser wijst VisNed erop dat de gezond verstand benadering in acht genomen moet worden. Modellen kunnen informatief zijn en bijdragen aan de kennisverwerving. Daartegenover staat dat ze vaak vraag-gestuurd zijn en processen ook wel onterecht monddood kunnen maken.

We kunnen stellen dat de KRM allesomvattend is waarbij zowel ecologische als economische aspecten van het mariene milieu in de richtlijn zijn opgenomen. De gevolgen van deze richtlijn kunnen ingrijpend zijn. Daarom was VisNed met drie man present, Jurgen Batsleer, Wouter van Broekhoven en Pim Visser.

Het KRM-proces zorgt ervoor dat er enorm veel informatie beschikbaar is welke stakeholders vaak op een te korte termijn tot zich moeten nemen om door de bomen het bos nog een beetje te kunnen blijven zien. De door de overheid aangeleverde informatie geeft nog geen solide basis voor gestelde ambities. Vragen over wat, waarom en hoe wil men beschermen blijven vaak onbeantwoord, maar zijn wel cruciaal om de discussie met stakeholders aan te gaan.

Het is duidelijk dat er nog veel meer gesproken moet worden over de ambities, beleidskeuzes en onderbouwing daarvan. We vinden de betrokkenheid van stakeholders cruciaal aangezien we met relevante informatie een directe bijdrage kunnen leveren bij het tot stand komen van de descriptoren en bijhorende criteria. Daarom is deze workshop naar onze mening slechts het begin van het stakeholderproces. En daarom heeft ook het volgen van dit beleidsdossier voor VisNed hoge prioriteit.

← Overzicht